چريک فدائی خلق و تختخواب

يکی از اعضای سازمان چريک های فدائی خلق شب از رختخوابش پائين آمد و روی زمين خوابيد. دوستش که روی تخت ديگری خوابيده بود پرسيد: چرا روی زمين خوابيدی؟ . چريک گفت: وقتی فقرا روی زمين می خوابند و پول ندارند که تخت بخرند من که طرفدار آنها هستم نبايد روی تخت بخوابم. دوستش گفت: فلسفه ی ما اين است که تلاش کنيم آنها صاحب تخت بشوند نه اينکه اگر خودمان تختی داشتيم از دست بدهيم. شما روی تخت خودت بخواب سعی کن آنها را هم با مبارزه صاحب تخت کن. محمود دهقانی

/ 4 نظر / 8 بازدید
محمد(شیپور)

سلام . شاید آن عضو چریکها که آن شب آمده بود پائین تخت خوابیده بود شاعر نام دار آنها آقای «سعید یوسف» بوده !! که سالهایی بعد به حرف دوستش رسید و شعری تحت عنوان « سرود بدرود با سازمان خاکستر» سرود . ایشان «سعید یوسف» در حال حاضر استاد دانشگاه در آمریکاست . (۱) ای سازمان عشق/ای سازمان خون/ای سازمان مدفون/ای سازمان مخفی/در زير خاک ميهن گلگون.../حرفی برای گفتن هست/اما، بگو،برای شنيدن/ گوشی هنوز مانده ست/از خاک سرد ميهن بيرون؟ / از من شنوده ای تو نخستين سرود خويش/بشنو، اگر شنود توانی ، اين واپسين سرودخويش مرا اکنون / ای سازمان پويان/ای سازمان بهمن/ای سازمان من/ ای سازمان پا و دست و گوش و چشم / پاشيده بر سراسر ميهن /ای سازمان پاک ترين خون ها / بيهوده ريخته/در کام خاک، مثل لجن/ای سازمان نارنجک/ترکيده ناگهان/در دست مهربان عزيزان/.

محمد(شیپور)

ای سازمان قرص سيانور /با صد هزار حرف نگفته/ زير زبان ياران / ای سازمان نعره ی بر کنده از جگر / در لحظه های بدرود / در روز تير باران./ای سازمان طاعون / ای سازمان خاکستر /ای سازمان خون/ای سازمان عشق...(۲) ای سازمان، مألوف ، مأنوس /ای سازمان آن رفقای خوب/ای سازمان خاطره و افسوس / ای سازمان پرپر/ ای سازمان آنچه زمانی بود /ای سازمان بدرود/ ای سازمان کابوس /من دوست دارمت. ای سازمان رفته به کج راه / ای سازمان لب تشنه /با دلوْ و ريسمان به کنار چاه / ای سازمان دن کيشوت /در جنگ آسيا/ ای سازمان رفته به يغما /گشته تباه/من دوست دارمت/ سازمان کودن/اما هميشه بر تر ...از ديگران...يک سر و گردن/ ای سازمان شور / کم بهره از شعور / ای کودک کتک خورده / ای سازمان ديروز / ای سازمان مرده / من دوست دارمت / آن گونه ای که خاطره ای بس عزيز را. (۳) صبحی دميد / باغی شکفت ، مرغی پر زد / پتکی فرود آمد و ....دستی ، داس/ بر ساقه های گندم و شبدر زد / در آسمان ستاره ی سرخی ...برقی زد و ...به جانم آتش/ با ياد بيشمار رفيقان ....در زد. / ياد تو با من است هميشه / ای سازمان مدفون/در زير خاک ميهن گلگون / من دوست دارمت .

باران

روی زمين هم می شه تخت خوابيد. کاش می شد ياد داد با اعصاب راحت خوابيدنو حتا روی سنگ. دلم می خواد بميرم ته دريا.