لباس يک ديکتاتور

لباس های یک دیکتاتور

[محمود دهقاني]

محمود دهقانی

فرزند ديکتاتور پيشين کشور شيلی لباسپدرش را در نمايشگاهی به معرض فروش گذاشت. آگستينو پينوچت که ما ايرانيان به لفظفرانسه آنرا پينوشه خطاب می کنيم مثل همه ديکتاتورهای عالم درگذر از ثروت هنگفت وباغ و زمين و ساختمان و کشتی و غيره لباس هايش نيز قيمتی سرسام آور دارند.

فرزندپینوشه اعلام کرده است که لباس های به حراج گذاشته پدرش به هر کسی فروخته نمی شود. خريداران بايد سرشناس بوده و حتی المقدور از خانواده های ثروتمندان جهان باشند. درنمايشگاه فروش لباس ديکتاتور شيلی چند ثروتمند بوتيک دار در تهران کنونی نيز بهآنجا سر زده اند که شايد در آينده نام اين افراد را در مطلبی به رشته تحرير درآورم.

  به هرصورت در نمايشگاه لباس های ديکتاتور متوفی تهيدستان به دليل فقر مالی جائیندارند. برآورد می شود که لباس های ديکتاتور شيلی بتواند به قيمت چندين مليوندولار به فروش برسد. حراج این لباس ها در کشوری است که تهيدستان آن در دورانزمامداری پينوشه برای کور کردن اشتهای صبحانه مجبور به نوشيدن قهوه پر رنگ می شدند.

هفته نامه سياسي، فرهنگي، اقتصادي، ورزشي
صاحب امتياز: دکتر امير خلف پور
مديرمسوول و سردبير: يونس قيصي زاده
نشاني: بوشهر – ميدان قدس – کوچه جانبازان – دفتر هفته نامه نسيم جنوب
تلفن: 2525900
فکس و پيامگير: 2528151+98 771
صندوق پستي : 1199
پست الکترونيک: info@nasimjonoub.com

/ 7 نظر / 5 بازدید
نسرين

آمدی رفت به دل صبر و قرارم بنشين/ بنشين تا به تو يک يک بسپارم بنشين.

حميد رضا

محمود خان سلام و سپاس. بچه ها قورمه سبزی دارن. مايلی؟ راستی سناريو را بيار. چندتا کپی باشه که بچه ها حفظ کنن

احمد آمادور

پينوشه که سقط شد. لباس مرده واسه مرده ها خوب

نسرين

مطلب صفوی و آذری ها را خواندم. خوب بود. صادقانه . رحيم هم خوشش آمد و گفت واقعيت داره. البته خواست که ببوسمت. می دونی که نميشه. صدتا آفرين

رامين

با سلام و تشکر کردن از تلفن شما

پونه

سلام. لطفن اگه تونسين با من تماس بگيرين. تلفونتون هميشه مشغول ميزنه.

محمد

گلی تو گل