پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

مارکز، شمع خاموش شده شبستان رمان و غول رئالیسم جادوئی

مارکز، شمع شبستان رمان و غول رئالیسم جادوئی برگرفته از:  "سیمرغ" مارکز، شمع شبستان رمان و غول رئالیسم جادوئی دکتر محمود دهقانی مجله فرهنگی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 108 بازدید