ترس گربه از فتوای آخوند

همسر یک آخوندی مشغول پر کندن چند تا مرغ بود. گربه ای آمد و یکی از مرغ ها را قاپید و فرار کرد. همسر آخوند داد زد : گربه مرغ را برد. آخوند از توی یکی از اتاق ها با صدای بلند گفت: قرآن را بیار. گربه مرغ را انداخت و فرار کرد. گربه ها دورش جمع شدند و گفتند : تو که این همه راه مرغ را آوردی چرا آنرا انداختی؟. گربه گفت: مگر نشنیدی گفت قرآن را بیار؟. گربه ها گفتند قرآن کتاب آسمانی انسان هاست به ما گربه ها ربط نداره. گفت اشتباه شما همین جاست آخوند می خواست یک آیه ای پیدا کند و بگوید از این به بعد گوشت گربه حلال است و نسلمان را از روی زمین برچیند. محمود دهقانی

/ 9 نظر / 29 بازدید
افشاگر

سلام ... بابا نمی دونی که هرگاه چیزی بنفع این شیخها نباشد فتوای نفع صادر می کنند . گربه دور اندیش خوبی بوده /سربزن

فرید

درود بر شما آقای دهقانی از نکته سنجی شما بسيار خوشم آمد بسيار عالی بود نمونه های زيادی می توان عنوان کرد از سو استفاده اينان ولی خوب... راستی محمود جان يه هديه برايتان دارم . نمی دانم سن تان در مورد اين عزيز نيز قد می دهد تا با همان خاطرات زيبا و مثال زدندی رنگ و بويی تازه به وبلاگ بی آب و رنگ بنده دهی ؟ راستی در اين چند روز اخير ظاهرا شما مطلب نوشته بوديد ولی فکر کنم پينگ نکرده بوديد و من در جريان نبودم مجددا پس از خواندنشان عرض ادب خواهم کرد. پايدار باشيد و بدرود.

فرید

درود بر شما آقای دهقانی از نکته سنجی شما بسيار خوشم آمد بسيار عالی بود نمونه های زيادی می توان عنوان کرد از سو استفاده اينان ولی خوب... راستی محمود جان يه هديه برايتان دارم . نمی دانم سن تان در مورد اين عزيز نيز قد می دهد تا با همان خاطرات زيبا و مثال زدندی رنگ و بويی تازه به وبلاگ بی آب و رنگ بنده دهی ؟ راستی در اين چند روز اخير ظاهرا شما مطلب نوشته بوديد ولی فکر کنم پينگ نکرده بوديد و من در جريان نبودم مجددا پس از خواندنشان عرض ادب خواهم کرد. پايدار باشيد و بدرود.

habib

سلام . در مجلسی مسئله ای به اين صورت گفته شد : آی مردم اگر فرزند شما در جايی شاشيد آنجا را بايد با آتش سوزاند تا پاک شد ،‌ حتی اگر قالی باشد اتفاقا همسر او هم در آن مجلس بود و قبل از تمام شدن به خانه برگشت . ديد فرزندش وسط تنها قالی زيبا و اعلايی که دارند ادرار کرده ....درست طبق دستوری که شنيده بود . وسط قالی را با آتش سوزاند ....وقتی همسرش به خانه آمد و آن را ديد ، اعتراض کرد و دليل آن را پرسيد . عيالش گفت طبق فرمايشات امروز خودت عمل کردم .....تا این را شنید با دست زد به پیشانیش و گفت : آدم حسابی من برای مردم گفتم نه خودمان که...

مروارید عرفان

باسلام حکايت جالبی که نوشته بوديد مرا بيادداستانی مشابه انداخت : روزی شيخی برمنبر گفت اگر فرزندتان فرش خانه رانجس کرد آن قسمت آلوده راقيچی کرده دور بياندازيد/ شب که بخانه برگشت ديد دستورالعملش اجرا شده باعصبانيت به همسرش گفت ضعيفه من اين حرف رابرای مردم گفتم نه خودمان !!!